Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?
İnsanlar için toplu halde toplumda yaşamak tabii zorunlu bir durumdur. Çünkü; toplum içinde insanlar ihtiyaçlarını daha kolay karşılar. Bir arada yaşayan insanların arasında çatışma çıkması, uyuşmazlık olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Toplumda çatışma çıkmasını önleme görevi, uyuşmazlıklara çözüm bulma süreci ancak belirli bir yaptırımların uygulanmasıyla olur. Uygulanan bu yaptırımlara ceza adı verilir.

Ceza hukuku, toplu yaşamanın getirdiği sosyal düzene karşı hangi davranışların cezalandırılmasının, hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini belirler. Ceza hukuku, toplumu oluşturan insanların haklarını belirleyerek, toplum barışının korunmasına hizmet eder. Ceza hukukunun temel felsefesi hukuksuz toplum, toplumsuz hukuk olmaz ilkesidir.

Türkiye'de Ceza hukuku

Ceza Hukuku Temel İlkeleri Nedir?
Ceza hukukunun temel ilkelerinden ilki kusur ilkesidir. Kusur ilkesi, cezanın ancak failin fiili nedeniyle uygulanmasını öngörür. Bu ilkeye göre, kusursuz kimseye ceza verilmez, faile kusurundan daha ağır veya daha az ceza verilemez.

Ceza hukukunun temel ilkelerinden ikincisi ise hukuk devleti ilkesidir. Hukuk devleti ilkesi, cumhuriyetin temel niteliklerindendir. Hukuk devleti ilkesi gereği, cezaların kanuniliği ilkesi söz konusudur. Toplumu oluşturan insanlara uygulanacak cezalar ve yaptırımlar önceden belirlenmiş kanunlara dayanmalıdır. Kanunda belirlenen dışında bir ceza uygulanmamalıdır.

Ceza hukukunun temel ilkelerinden üçüncüsü ise, insan onuruna saygıdır. Ümanizim ilkesi olarak da bilinen insan onuruna saygı ilkesi, suç işlediği için ceza yaptırımına tabi tutulan insanın yeniden topluma kazandırılmasıdır. Ümanizim ilkesince, suçlunun kırbaçlanması, zina yapan kadının taşlanması, hırsızın elinin kesilmesi insanlık onuruna aykırı davranışlardır.

Ceza Muhakemesi Nedir?
Ceza Muhakemesi, Ceza hukukunun belirlemiş olduğu suçların ihlal edilmesi durumunda, ceza muhakemesi devreye girer. Ceza muhakemesi, suçun işlenip işlenmediğini, suç işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğunun tespiti, kusurlarının olup olmadığının, kusurlu ve sorumlu iseler bu sorumluluğun miktarını ve türünün belirlenmesi faaliyetidir.

Ceza Muhakemesi Hukuku
Ceza muhakemesini yani suçun ve suçlunun tespiti için yürütülen bir takım faaliyetleri düzenleyen hukuk dalına ceza muhakemesi hukuku denir. 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununa göre, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

Ceza Hukuku Hükümleri
Bir fiilin cezalandırılması için gerekli olan düzenlemeleri içeren ceza hukuku, genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılır. Ceza kanununun genel hükümler kısmı, kusur, teşebbüs, iştirak gibi tüm suçlar bakımından uygulama alanı bulan hükümlerdir. Ceza kanununun özel hükümleri ise, düzenlenen genel suçlar ve özel ceza kanunlarını içerir.

Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza hukukunda genel kısım, suçlar ve yaptırımlara ilişkin genel olarak düzenlenen hükümleri kapsar. Buradaki düzenlemelerde suçun unsurları, cezai sorumluluk, sorumluluğun ortadan kalkması, yaptırımları, ceza türleri gibi konular vardır.

Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ceza hukukunun özel kısmında, çeşitli suç tipleri ayrı ayrı ele alınır. Düzenlenen bu suçların tanımı yapılır. Unsurları ve suça etki eden haller incelenir.

Ceza Hukuku Avukatı
iyi bir Ceza Avukatı Bul

Toplum içerisinde düzenlenen kanunlara tabii olanların, bunları ihlal etmeleri olağandır. Düzenlenen bu ceza kanunlarının ihlal edilmesi halinde suç dediğimiz kavram ortaya çıkmaktadır. Ancak kanunun ihlal edilmesiyle ortaya çıkan suçta gerek suçlunun tespiti ve uygulanacak adil bir cezanın varlığı yargılama ile belirlenir. İşte yapılacak olan bu yargılamada savunmanın vazgeçilemez unsuru, ceza hukuku avukatı olmaktadır. Çünkü herkesin savunulmaya hakkı vardır. Bu bir şüpheli veya sanıkta olabilir, işlenen suçtan zarar gören bir müştekide olabilir.

Ceza Avukatı Nedir?
Mahkemelerde yargılama üç saç ayağı üzerine kuruludur.

İddia makamı,
Savunma makamı
Karar makamı
Yargılamadaki savunma makamını avukat temsil eder.

Ceza avukatı, ceza yargılamasındaki savunmayı temsil eder. Ağır ceza mahkemelerinde, asliye ceza mahkemelerinde ve sulh ceza hakimliklerinde ceza avukatı görev alır. Suç işleyen ve suça sürüklenen kişilerin veya işlenen suçtan zarar görenlerin ulaşabileceği en doğru kişi iyi bir ceza avukatıdır.

Ceza Avukatı Önemi
Ülkemizde yargılamalar çok uzun sürmekte, adalet yerini bulurken gecikmektedir. Ceza avukatı önemi, uzun süren bu yargılamalarda ön plana çıkmaktadır. Çünkü, yargılamanın savunma makamını oluşturan ceza avukatı, delillerin toplanmasını, tanıkların tespitini ve yargılamanın taraflar için adil bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ceza mahkemesinde yargılanan ancak gerçekte hiçbir suçu olmayan biri için ceza avukatı önemi yadsınamaz derecedir.

Ceza Avukatı Görevi Nedir?
Suç işlemediği halde mahkemelerde yargılanan insanlara, şüpheli veya sanık olarak bulunduğu mahkemeden adil yargılanma talep edenlere, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti ceza avukatının görevidir. Ayrıca, sanığın savunmasının en iyi bir şekilde yapılması, yapılacak duruşma öncesi lehine olacak durumların tespit edilmesi de ceza avukatlarının en temel görevleri arasındadır.

Ceza Avukatı Görev Alanı ve Sorumlulukları
Ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemelerindeki yargılamalarda savunma yapmak ceza avukatı görev alanı içindedir. Kamu hizmeti niteliğinde olan avukatlık mesleğinde, avukatın takip edeceği dosyada sorumluluğu noterden usulüne uygun vekaletin düzenlenmesiyle başlar. Müvekkil avukata noterden çıkartacağı genel dava vekaletnamesi ile kendi uhdesinde olan dosyaya vekil tayin etmiş olur. Ceza avukatı sorumluluğu dosyanın kesinleşmesi ile veya dosyadan istifa etmesiyle, istifa ettiği tarihten sonra 15 gün içinde sonlanır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?
Geçmişten günümüze insanlar toplum içinde yaşadığından bu yana suç ve suçlu var olmuştur. İşlenen suçta, suça maruz kalan kişide aynı topluma aittir. Ceza avukatı kimi zaman suça sürüklenen kimi zaman suçtan zarar görenin adalet önünde savunucusudur. Ceza avukatı, adam öldürme, yaralama, tehdit, yağma, hırsızlık, uyuşturucu, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret vb. suçlara ilişkin ceza davalarına bakar.

Kamu hizmetini icra eden avukatlar için, teoride bir suç ya da dava ayrımı yokken, pratikte bu ayrım bazen olabilmektedir. Çünkü ceza alanında uzman, en iyi ceza avukatının kendisini sürekli geliştirmesi, kanunları, içtihatları ve emsal mahkeme kararlarını takip etmesi gibi bir durum söz konusudur.

Ceza Davası Ne Kadar Sürer?
Ülkemizde yargılamalar çok uzun sürmekte, mahkeme kararını çoğu kez çok geç vermekte ve yargılama sürüncemede kalmaktadır. Ancak, Adalet Bakanlığı'nın bu durumu önlemek için bazı çalışmaları vardır. Bunların başında hedef süre uygulaması gelmektedir. Yargıda hedef süre ile hakimlere bakmakta oldukları davayı sonuçlandırabilecekleri en uzun süreyi belirlemekte ve yargılamanın bu süre zarfında bitirilmesini istemektedir. Ceza mahkemelerinde de hedef süre uygulaması ile ceza avukatı davaları daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Normalde günümüz şartlarında ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan ceza davaları 1 ila 3 yıl arasında, asliye ceza mahkemesindeki yargılamalar ise 1 ila 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır.